Statut

Załącznik nr 1

do uchwały nr 2/2014 z dnia 13.09.2014 r.

Statut Stowarzyszenia

Samodzielna inicjatywa młodzieży”

Statut należy do stowarzyszenia Samodzielna Inicjatywa Młodzieży.
 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Samodzielna inicjatywa młodzieżY” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie SIM.

 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i niezależnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zajmującym się stwarzaniem warunków do wszechstronnego rozwoju młodzieży oraz wspieraniem osób zajmujących się wychowaniem młodzieży.

 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Oleśnica, terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

 5. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie zadań innym osobom.

 7. Stowarzyszenie używa nazwy i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Logo Stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

 8. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie są przeznaczane w całości na działalność statutową.

  Statut należy do stowarzyszenia Samodzielna Inicjatywa Młodzieży.
   

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

 1. Celem Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju młodzieży oraz wspieranie osób zajmujących się wychowaniem młodzieży.

 2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 • prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, motywowanie młodzieży(uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z Miasta Oleśnicy oraz okolic do aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia

 • inicjowanie i realizowanie programów w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom

 • propagowanie kultury i sztuki oraz ochronę tradycji i dóbr kultury, szczególnie miasta i powiatu oleśnickiego

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 • krajoznawstwo oraz organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,

 • ekologię i ochronę przyrody oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego

 • promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową młodzieży pozostającej bez zatrudnienia,

 • prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej,

 • prowadzenie działalności charytatywnej, na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

 • prowadzenie kształcenia dla osób pracujących z młodzieżą,

 • promocję i upowszechnianie idei wolontariatu,

 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych krwiodawców,

 • działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, prowadzenie szkoleń i pokazów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,

 • działalność wspierającą rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej,

 • prowadzenie działalności wychowawczej i wypoczynkowej na rzecz dzieci i młodzieży,

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi,

 • upowszechnianie tradycji narodowych oraz działanie na rzecz mniejszości narodowych,

 • prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz prowadzenie działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem pomocy i działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a także upowszechnianie zasad bezpieczeństwa,

 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 • prowadzenie stron internetowych służących do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 • Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie:

prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, motywowanie młodzieży(uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z Miasta Oleśnicy oraz okolic do aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia

  • inicjowanie i realizowanie programów w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom

  • propagowanie kultury i sztuki oraz ochronę tradycji i dóbr kultury, szczególnie miasta i powiatu oleśnickiego

  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

  • prowadzenie działalności charytatywnej, na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

  • krajoznawstwo oraz organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,

  • ekologię i ochronę przyrody oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego

  • promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową młodzieży pozostającej bez zatrudnienia,

  • promocję i upowszechnianie idei wolontariatu

  • prowadzenie działań na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych krwiodawców,

  • działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności

  • działalność wspierającą rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej

  • prowadzenie działalności wychowawczej i wypoczynkowej na rzecz dzieci i młodzieży

  • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi

  • upowszechnianie tradycji narodowych oraz działanie na rzecz mniejszości narodowych

  • prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz prowadzenie działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem pomocy i działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a także upowszechnianie zasad bezpieczeństwa

  • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

  • prowadzenie stron internetowych służących do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

  3. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w zakresie:

  • prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej

  • prowadzenie kształcenia dla osób pracujących z młodzieżą

  • prowadzenie szkoleń i pokazów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,

  • prowadzenie działalności wychowawczej i wypoczynkowej na rzecz dzieci i młodzieży

  • organizację wypoczynku dzieci i młodzieży

  • prowadzenie stron internetowych służących do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

   

  Statut należy do stowarzyszenia Samodzielna Inicjatywa Młodzieży.
   

  ROZDZIAŁ III.

  Członkowie – prawa i obowiązki

   1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

   2.Stowarzyszenie posiada członków:

   • zwyczajnych

   • wspierających

   • honorowych

   3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

   • ma ukończone 13 lat

   • złoży deklarację członkowską na piśmie, w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo zgoda od rodziców/ prawnych opiekunów.

   • przedstawił pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

   4. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

   5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

   6. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

   7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

   8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków na podstawie wniosku Zarządu Stowarzyszenia.

   9. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

   • biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

   • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,

   • udziału w zebraniach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

   • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

   10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

   • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

   • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

   • regularnego opłacania składek członkowskich.

   11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

   12. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.

   13. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

   14. Utrata członkostwa następuje na skutek:

   • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

   • wykluczenia przez Zarząd:

   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

   • z powodu zarzucenia działalności i nie uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia przez okres pół roku od chwili podjęcia ostatniej czynności na rzecz Stowarzyszenia,

   • z powodu nie płacenia składek przez okres pół roku,

   • skazania prawomocnym wyrokiem karnym za popełnione przestępstwo umyślne,

   • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

   15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 od daty podjęcia uchwały. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

   16. W niniejszym Stowarzyszeniu zabrania się:

   1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

   2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

   3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

   4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

   Statut należy do stowarzyszenia Samodzielna Inicjatywa Młodzieży.